Budgettering

Budgetteringen er økonomistyringens rygrad og én af de vigtigste ledelsesprocesser i enhver virksomhed. Jeg har igennem en årrække interesseret mig for budgetlægningens paradokser. Det gælder ikke mindst i relation til virksomheders anvendelse af den såkalde Beyound Budgeting-model.

Herudover har jeg særligt fokus på styrings- og budgetmodeller i finansektoren, hvor filialstrukturer skaber særlige styringsbehov og -muligheder: På den ene side skal decentral ledelseskraft muliggøre fleksibilitet og tilpasningsdygtighed til lokale forhold; og på den anden side skal centrale hensyn til forretningsmodel, samarbejde, og ikke mindst risikostyring kunne rummes i den økonomiske styringsmodel.

Hvad er Beyond Budgeting?

Forfattere som Jeremy Hope & Robin Fraser har siden slutningen af 1990’erne med afsæt i den amerikanske organisation CAM-I’s (Consortium for Advanced Manufacturing-International) initiativer, arbejdet på at udvikle alternativer til den klassiske budgetlægningsprocedure. Dette arbejde er sket i regi af det såkaldte Beyond Budgeting Round Table, hvor omkring 60 virksomheder, heriblandt skandinaviske virksomheder som Borealis, SKF, Ikea, Svenska Handelsbanken og Volvo har deltaget.

Beyond Budgeting repræsenterer, når man læser litteraturen nogle forholdsvis konkrete anvisninger på, hvorledes konkrete teknikker, rullende budgetlægning, trend forecasting, aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber etc. benyttes i kombination, således at disse tilsammen kan erstatte den traditionelle budgetlægning. Men Beyond Budgeting afspejler også en diskussion om værdien af budgetterne. Der bruges ganske store ressourcer på at udarbejde budgetter, diskutere budgetter og følge op på budgetter; men der er samtidig en klar tendens til, at budgetlægning og budgetstyring har en række negative konsekvenser – uden nødvendigvis at give de fordele, som det kunne eller burde. 

Budgetter har traditionelt været et af hovedelementerne i de fleste virksomheders økonomistyring, men det har både i litteraturen og blandt kritikere været anført, at traditionelle budgetter er ude af trit med den omskiftelige omverden organisationer står overfor i dag, samtidig med at budgetter er tidskrævende og motiverer til diverse former for ”gaming”. På trods af denne kritik ser det ud til, at virksomheder fortsat anvender budgetter, og i virksomheder, der arbejder med Beyond Budgeting modellen, ser ud til at ende ud med en styringsmodel, der fortsat har væsentlige træk, som minder om det vi kunne kalde ’traditionelle budgetter’. 

Ser man på nogle af de nyere eksempler på, hvordan virksomheder udvikler andre styringsmodeller end sædvanlige budgetter, ser det dog ud til, at de i mindre grad involverer den decentrale organisation i forbindelse med fastlæggelse af budgetmål. I stedet fastsættes disse ud fra eksterne benchmarks. På trods af, at budgetinvolvering er blandt de mest udforskede emner indenfor budgettering, så vil en dybere forståelse af konsekvenserne ved den mindre budgetinvolvering derfor være relevant i relation til de nyere budgetteringsmodeller, herunder hvorvidt den mindre grad af involvering vil resultere i mindre slack (luft i budgetterne). 

Hvor den generelle diskussion af argumenter for og imod en ”implementering” af Beyond Budgeting-principperne kan være vanskelig at konkretisere i lyset af ens egen virksomheds situation, vil det være mere konkret partielt at analysere den eksisterende budgetlægnings udformning med henblik på at vurdere, om der er et behov for at ændre økonomistyringens design. Det kan så i givet fald efterfølgende vurderes, om de metoder, som Beyond Budgeting-konceptet består af, er en mulig løsning, eller om andre metoder kan give (næsten) de samme resultater med den samme ressourceindsats (eller mindre).

Som en introduktion til emnet anbefales disse artikler:

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2010. Beyond Budgeting. I controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2015. Beyond budgeting: Storm eller let briseØkonomistyring & Informatik  31(1):15.56.

Nye styrings- og budgetmodeller i finansektoren

Pengeinstitutter har i forhold til andre typer virksomheder en særlig struktur, idet de kundevendte aktiviteter typisk foregår gennem filialer, som har decentralt ansvar i varierende grad. Samtidig indebærer lovgivningen, risikostyring, marketing-synergier, it-systemer og de enkelte institutters strategiske valg af samarbejdspartnere, at central styring og koordinering har en væsentlig betydning. Dette indebærer både særlige styringsmæssige udfordringer og muligheder – og projektets udgangspunkt er forskellige pengeinstitutters valg af, hvorledes disse hensyn håndteres, samt hvilke fordele og ulemper det indebærer.

I sommeren 2020 igangsatte  jeg sammen med Amalie Ringgaard og Niels Sandalgaard, Aalborg Universitet, et 3-årigt forskningsprojekt, hvor vi studerer økonomi- og risikostyring i danske banker. På baggrund af kvalitative interview med ledere og medarbejdere i stabsfunktioner såvel som filialer vil vi blandet se på hvordan økonomistyring og risikostyring spiller sammen.

Udvalgte publikationer

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2016. Skal vi afskaffe budgetter - eller skal vi bare bruge de eksisterende teknikker bedre?Produktion og Styring: Perspektiver på økonomistyringen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2015. Beyond budgeting: Storm eller let briseØkonomistyring & Informatik  31(1):15.56.

Sandalgaard, N. & P.N. Bukh 2014. Beyond Budgeting and change: A case study Journal of Accounting and Organizational Change.10(3):409-423.

Sandalgaard, Niels; Per Nikolaj Bukh & Carsten Stig Poulsen. 2011. Motivational disposition and budgets: Evidence from a bankJournal of Human Resource Costing and Accounting 15(1):7-13

Bukh, Per Nikolaj. 2010. Kan bedre økonomistyring sikre budgetoverholdelse? Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89(3):6-10

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2010. Beyond Budgeting. I controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Klaus Akselsen. 2010. Fremtidens økononmistyring - nutidens kravDanske Kommuner, nr 1, pp. 30-31.

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Execution Premium for bestyrelser: Brug budgettetBestyrelseshåndbogen, Søren Brandi & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Strategiske initiativer i et strategikort. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2009. Danske virksomheders budgetpraksis: Udbredelse og anvendelse. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hilderbrandt (eds.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2008. Design af økonomistyring: Balanced Scorecard eller budgetlægning. Økonomistyring & Informatik 24(2):201-231.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2008. Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivationØkonomistyring & Informatik 23:(5):507-536.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Den makroøkonomiske udfordring. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2006. Er budgetkritikken relevant? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Budgetlægningen i stormvejr: Er Beyond Budgeting et alternativ? Økonomistyring & Informatik.21(2):121-141

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Budgettering: Planlæggerens dilemma. I Andre vinkler på ledelse og organisation, O.Ø Madsen & J.F. Nielsen (eds.), Århus: Aarhus Universitetsforlag.