Budgettering og tildelingsmodeller

Budgetteringen er økonomistyringens rygrad og én af de vigtigste ledelsesprocesser i enhver virksomhed. Jeg har siden 2005 haft fokus på budgetlægningens paradokser og dilemmaer med henblik på at studere, hvilke erfaringer der er med nye former for budgetlægning i danske virksomheder. Det drejer sig især om den såkalde Beyound Budgeting-model.

Heruover interesserer jeg mig for udvikling af budget- og tildelingsmodeller i den kommunale sektor. Her har der især været fokus på effektbaserede styringsmodeller baseret på formelbaseret tildeling (formula funding) samt incitamenter til effektskabelse. Disse teknikker har stort potentiale på en række offentlige velfærdsområder, herunder syghuse, hjemmepleje, sociale indsatser og folkeskoleområdet.

Jeg har medvirket ved flere kommuners implementering af effektbaserede budgetmodeller og har erfaringer fra mange forskellige tilbudsområder. Ligeldes er effektbaseret styring ofte et gennemgående tema i mange af de kurser og undervisningsforløb, som jeg har ansvaret for.

Hvad er Beyond Budgeting?

Forfattere som Jeremy Hope & Robin Fraser har siden slutningen af 1990’erne med afsæt i den amerikanske organisation CAM-I’s (Consortium for Advanced Manufacturing-International) initiativer, arbejdet på at udvikle alternativer til den klassiske budgetlægningsprocedure. Dette arbejde er sket i regi af det såkaldte Beyond Budgeting Round Table, hvor omkring 60 virksomheder, heriblandt skandinaviske virksomheder som Borealis, SKF, Ikea, Svenska Handelsbanken og Volvo har deltaget.

Selvom der nok er lang vej at gå endnu, før vi tør opgive det trygge fundament, som det traditionelle budget udgør, så er det alligevel en besnærende tanke, at vi måske kunne gøre tingene lidt bedre ved at arbejde på en lidt anden måde. Beyond Budgeting repræsenterer, når man læser Hope og Fraser’s litteratur, for det første nogle forholdsvis konkrete anvisninger på, hvorledes konkrete teknikker, rullende budgetlægning, trend forecasting, aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber etc. benyttes i kombination, således at disse tilsammen kan erstatte den traditionelle budgetlægning.

Det illustrerer ofte en kompliceret teknik godt, når man ser beskrevet, hvorledes den er anvendt i konkrete virksomheder. Men det er samtidig et generelt problem, at økonomistyringslitteraturen ofte netop beskriver, hvorledes bestemte teknikker anvendes konkret, frem for at beskrive, hvilke overvejelser man gjorde sig, og hvilke udviklingstrin virksomheden gennemgik for at komme dertil. Det kan betyde, at læseren, som selv ønsker at implementere de nye teknikker, efterlades i et tomrum, hvor det ganske vist er muligt, at metoderne under de givne betingelser netop giver de resultater, som er beskrevet; men hvor det er mindre klart, hvorledes man i praksis implementerer teknikkerne.

Beyond Budgeting afspejler også en diskussion om værdien af budgetterne. Der bruges ganske store ressourcer på at udarbejde budgetter, diskutere budgetter og følge op på budgetter; men der er samtidig en klar tendens til, at budgetlægning og budgetstyring har en række negative konsekvenser – uden nødvendigvis at give de fordele, som det kunne eller burde. En række af de potentielle problemer med den traditionelle budgetlægning, eksempelvis tilskyndelse til kortsigtede beslutninger, suboptimeringer, underbudgettering osv., har været velbeskrevet i litteraturen igennem mange år, og mange forskellige løsninger og forbedringer har været foreslået.

Hvor den generelle diskussion af argumenter for og imod en ”implementering” af Beyond Budgeting-principperne kan være vanskelig at konkretisere i lyset af ens egen virksomheds situation, vil det være mere konkret partielt at analysere den eksisterende budgetlægnings udformning med henblik på at vurdere, om der er et behov for at ændre økonomistyringens design. Det kan så i givet fald efterfølgende vurderes, om de metoder, som Beyond Budgeting-konceptet består af, er en mulig løsning, eller om andre metoder kan give (næsten) de samme resultater med den samme ressourceindsats (eller mindre).

Som en introduktion til emnet anbefales disse artikler:

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2010. Beyond Budgeting. I controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2015. Beyond budgeting: Storm eller let briseØkonomistyring & Informatik  31(1):15.56.

STRATEX - strategisk prioritering i budgettet

I bogen Eksekveringsgevinsten har Robert S. Kaplan & David P. Norton præsenteret en model for, hvorledes strategi og budgetlægningsmodeller skal indrettes, for sammen med de øvrige elementer af økonomistyringen at udgøre en integreret ledelsesmodel. Derfor er Kaplan og Nortons seneste bog et centralt udgangspunkt, både når man skal have inspiration til, hvorledes det overordnede design af en balanced scorecard-baseret organisation skal udformes, og når man skal have økonomistyringens forskellige elementer til at spille sammen.

Ét af de centrale elementer i den model, som Kaplan & Norton beskriver, er at planlægningen og budgetteringen af strategiske initiativer løftes op på øverste koncernniveau som en ny budgetkategori med betegnelsen STRATEX (’Strategic Expenses’). Som en kort introduktion til prioritering af strategiske initiativer samt, hvordan STRATEX kan indgå i budgtlægningen kan denne artikel læses:

Bukh, Per Nikolaj. 2010. Strategiske initiativer: principper og opfølgning. I Bestyrelseshåndbogen, Søren Brandi & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum

I bogen Succes med Balanced Scorecard (Bukh & Chritensen 2013) beskriver vi anvendelse af STRATEX i kapitel 6, som har titlen "Strategiske initiativer". Her gives også eksempler på, hvordan det kan anvendes i praksis. 

Udvalgte publikationer

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2016. Skal vi afskaffe budgetter - eller skal vi bare bruge de eksisterende teknikker bedre?Produktion og Styring: Perspektiver på økonomistyringen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2015. Beyond budgeting: Storm eller let briseØkonomistyring & Informatik  31(1):15.56.

Sandalgaard, N. & P.N. Bukh 2014. Beyond Budgeting and change: A case study Journal of Accounting and Organizational Change.10(3):409-423.

Sandalgaard, Niels; Per Nikolaj Bukh & Carsten Stig Poulsen. 2011. Motivational disposition and budgets: Evidence from a bankJournal of Human Resource Costing and Accounting 15(1):7-13

Bukh, Per Nikolaj. 2010. Kan bedre økonomistyring sikre budgetoverholdelse? Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89(3):6-10

Bukh, Per Nikolaj & Niels Sandalgaard. 2010. Beyond Budgeting. I controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Klaus Akselsen. 2010. Fremtidens økononmistyring - nutidens kravDanske Kommuner, nr 1, pp. 30-31.

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Execution Premium for bestyrelser: Brug budgettetBestyrelseshåndbogen, Søren Brandi & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2009. Strategiske initiativer i et strategikort. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2009. Danske virksomheders budgetpraksis: Udbredelse og anvendelse. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hilderbrandt (eds.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2008. Design af økonomistyring: Balanced Scorecard eller budgetlægning. Økonomistyring & Informatik 24(2):201-231.

Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh. 2008. Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivationØkonomistyring & Informatik 23:(5):507-536.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Den makroøkonomiske udfordring. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2006. Er budgetkritikken relevant? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Budgetlægningen i stormvejr: Er Beyond Budgeting et alternativ? Økonomistyring & Informatik.21(2):121-141

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Budgettering: Planlæggerens dilemma. I Andre vinkler på ledelse og organisation, O.Ø Madsen & J.F. Nielsen (eds.), Århus: Aarhus Universitetsforlag.